Ενισχυμένοι πυκνωτές αντιστάθμισης, CLMD 33S

Προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις, όπου η ισχύς των μη γρ αμμικών φορτίων
είναι <15% της εγκατεστημένης.
Οι σταθεροί πυκνωτές βελτίωσης συνφ CLMD 33S και οι συστοιχίες τους φέρουν μόνιμες
αντιστάσεις εκφόρτισης. Συνιστάται η χρήση τους σαν βήματα αυτο μάτων συστοιχιών
αντιστάθμισης. Παραδίδονται με εύκαμπτο επικασιτερωμένο καλώδιο παροχής μήκους 1 m
ή μεγαλύτερου κατόπιν παραγγελίας.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: